કેમ ગરબામાં ત્રણ જ તાળીઓ પાડવામાં આવે છે? | Reason behind the Tran Taali Garba

Today, I’m going to put my Navratri special Article worlds published in SVV magazine in the column of “Atlu Jano”. We all know that Navratri is the world’s longest dancing festival. Raas-Garba is playing in Navratri with different from. Tran (three)Taali Garba is very popular in Gujarat and also easy to perform. But there’s a history behind the tran taali garba. This is associated with our hindu mythology. let’s know about the history and also the reason behind the tran taali garba.  

કેમ ગરબામાં ત્રણ જ તાળીઓ પાડવામાં આવે છે? | Reason behind the Tran Taali Garba

Download here

Ok. Fine. So this was my article. I hope you would enjoy it. Your suggestions are welcome. Read, Comment & share.

Tran taali Garba history | history of than taali Garba | history of Garba | Navratri festive | significance of Navratri festival | world’s longest dancing festival | festival of Gujarat | Sahitya Van Vagado magazine | Gujarati article | gujarati informative article | gujarati magazine | festival article | article on navratri | article on tran taali garba |  historical |ત્રણ તાળી ગરબાનું રહસ્ય | ત્રણ તાળી ગરબાનું મહત્વ | નવરાત્રી | ગુજરાતનો પ્રખ્યાત તહેવાર | mythology | informative | interesting | blog | blogger | blogging | blogging community | gujju blogger | gujarati blog | gujarat tourism | proud of gujarat

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s