કેમ ગરબામાં ત્રણ જ તાળીઓ પાડવામાં આવે છે? | Reason behind the Tran Taali Garba

કેમ ગરબામાં ત્રણ જ તાળીઓ પાડવામાં આવે છે?

Continue reading